المخطط التنظیمی


مدیران ارشد

  • مجید منصور گرکانی - مدیرعامل مجید منصور گرکانی - مدیرعامل
  • مهرداد منصور گرکانی- رئیس هیئت مدیره مهرداد منصور گرکانی- رئیس هیئت مدیره